Оперативни план организације и реализације наставе

ОШ „ Душан Томашевић Ћирко“

Велика Жупа

У складу са  Стручним упутством за организацију и реализацију образовно –васпитног рада у основној школи за школску 2020-21.годину школа доноси

Оперативни план организације и реализације наставе

Прилог 1

Школска управа: Ужице

Општина /град: Пријепоље

Пун назив основне школе:ОШ „ Душан Томашевић Ћирко“

ОПЕРАТИВНИ ПЛАН ОСНОВНЕ ШКОЛЕ ЗА ОРГАНИЗАЦИЈУ И РЕАЛИЗАЦИЈУ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА ПО ПОСЕБНОМ ПРОГРАМУ ЗА РАД У УСЛОВИМА ПАНДЕМИЈЕ ВИРУСА Covid-19

Напомена: Оперативни план се доставља надлежној школској управи на сагласност. Одређени подаци из овог плана уносе се и у ИС Доситеј.  Уколико постоји потреба за променама у оперативном плану у појединим елементима, о томе се обавештава надлежна школска управа и директор школе доставља измењен оперативни план на сагласност.

1. Модел организације наставе који се примењује у првом циклусу (заокружити модел који се примењује):

1.1. настава се остварује са одељењима у пуном саставу – сва одељења првог циклуса (уписати укупан број одељења у првом циклусу) ______

1.2. настава се остварује са одељењима у пуном саставу – само матична школа (уписати број одељења првог циклуса у матичној школи) ______

1.3. настава се остварује са одељењима у пуном саставу – матична школа и поједина издвојена одељења (уписати број одељења на свим локацијама ИО) ______

1.4. настава се остварује са одељењима у пуном саставу – само сва издвојена одељења (уписати број одељења на свим локацијама ИО) ______

1.5. настава се остварује са одељењима у пуном саставу – само поједина издвојена одељења (уписати број одељења на свим локацијама ИО) ______

1.6. настава се остварује са две паралелне групе током дана (група А и група Б) – сва одељења првог циклуса ______

1.7. настава се остварује са две паралелне групе током дана (група А и група Б) – само матична школа

1.8. настава се остварује са две паралелне групе током дана (група А и група Б)  – матична школа и поједина издвојена одељења (уписати број одељења на свим локацијама ИО) ______

1.9. настава се остварује са две паралелне групе током дана (група А и група Б)  – сва издвојена одељења (уписати број одељења на свим локацијама ИО) ______

1.10. настава се остварује са две паралелне групе током дана (група А и група Б)  – само поједина издвојена одељења (уписати број одељења на свим локацијама ИО) ______

1.11. неки други модел организације (концизан опис модела):

Настава се остварује са две паралелне групе током дана (група А и група Б) – сва одељења првог циклуса у матичној школи,

Настава се остварује са одељењима у пуном саставу у ИО Хрта.

Изузетно, ученици који су већ на он лајн настави долазиће у школу ради оцењивања и формирање сумативне оцене (писмене вежбе, контролне вежбе и усмено оцењивање).

2. Модел организације наставе који се примењује у другом циклусу (заокружити модел који се примењује):

2.1. настава се остварује са одељењима у пуном саставу – сва одељења другог циклуса (уписати укупан број одељења у другом циклусу) ______

2.2. настава се остварује са одељењима у пуном саставу – само матична школа (уписати број одељења другог циклуса у матичној школи) ______

2.3. настава се остварује са одељењима у пуном саставу – матична школа и поједина издвојена одељења (уписати број одељења на свим локацијама ИО) ______

2.4. настава се остварује са одељењима у пуном саставу – само сва издвојена одељења (уписати број одељења на свим локацијама ИО) ______

2.5. настава се остварује са одељењима у пуном саставу – само поједина издвојена одељења (уписати број одељења на свим локацијама ИО) ______

2.6. настава се остварује са смењивањем група током седмице (група А и група Б) – сва одељења другог циклуса

2.7. настава се остварује са смењивањем група током седмице (група А и група Б) – само матична школа

2.8. настава се остварује са смењивањем група током седмице (група А и група Б) – матична школа и поједина издвојена одељења (уписати број одељења на свим локацијама ИО) ______

2.9. настава се остварује са смењивањем група током седмице (група А и група Б) – само сва издвојена одељења (уписати број одељења на свим локацијама ИО) ______

2.10. настава се остварује са смењивањем група током седмице (група А и група Б) – само поједнина издвојена одељења другог циклуса (уписати број одељења на свим локацијама ИО) ______

2.11. неки други модел организације (концизан опис модела):

Настава у другом циклусу основне школе остварује се путем наставе на даљину уз коришћење платформе Гугл учионица- изабраним системом за управљањем учењем. Настава на даљину организује се за све ученике другог циклуса основне школе и обухвата наставу и друге облике образовно-васпитног рада (индивидулано, у групи или одељењу). Овим моделом наставе обезбеђује се остваривање прописаних циљева, исхода и стандарда постигнућа, коришћењем савремене информационо-комуникационе технологије.

3. Назив платформе која ће се користити као допунска подршка ученицима у учењу (опционо за школе): Гугл учионица

4. Распоред часова по данима за сваки разред са временском организацијом (сатница):

Млађи разреди

Група А (1,2,3,4 разред) свакодневно од понедељка до петка, од 7:30-9:55 часова

Група Б (1,2,3,4 разред) свакодневно од понедељка до петка, од 10:15-12:05 часова

Старији разреди

Ученици старијих разреда основне школе наставу прате од  понедељка до  петка по устаљеном распореду часова који се емитују Јавним медијским сервисом Србије- РТС 2 и доступни су на платформи РТС Планета.

Настава на одабраној платформи (Гугл учионица) се реализује према усвојеном распореду часова од понедељка до петка, уз трајање часова од 45 минута.

Настава траје од  7:30-12:50 часова.

5. Начин праћења и вредновања постигнућа ученика:

Начин праћење и вредновања напредовања ученика вршиће се на основу важећег Правилника о оцењивању. Препорука је да се у ес дневник бележи што више активности за сваког појединачног ученика и да се ученици што чешће сумативно оцењују. Контролне и писмене вежбе као и усмено оцењивање ученика мора бити прилагођено сажетим садржајима наставе, временској динамици часова и распореду часова. Према новом правилнику, директор и стручни сарадници су у обавези да прате квалитет садржаја који се пласира на онлајн платформи, задатака који се шаљу ученицима и задатака који ученици враћају наставницима. Такође, директор и педагог редовно педагошко инструктивним радом прате планирање и припремање наставника за рад и предлажу мере за побољшање квалитета, а све у циљу подизања нивоа квалитета наставног процеса.

Стручни сарадници и директор редовно прате реализацију редовних часова, осталих активности и редовно прате напредовање ученика кроз ес дневник и Гугл учионицу,  врше анализу и обавештавају Стручна већа и Наставничко веће кроз извештаје о реализованим активностима.

Остваривање плана активности пратиће се редовно кроз

 • реализацију одржаних састанака стручних већа, актива и тимова и Педагошког колегијума
 • кроз анализу рада истих
 • кроз извештаје о раду стручних већа, актива и тимова и Педагошког колегијума
 • кроз редовно предлагање мера за побољшање квалитета плана реализације активности

6. Додатни начини пружања подршке ученицима у складу са специфичним потребама и у односу на породични контекст:

Школа је благовремено прикупила податке о ученицима који не поседују потребну техничку подршку за он лајн наставу и проследила их Министарству просвете. Уколико Министарство не набави потребну опрему. школа ће се потрудити да обезбеди неопходна техничка средства. Уколико школа не буде у могућности да изађе у сусрет свим ученицима , начин остваривања плана  наставе на даљину за ученике који не располажу потребним материјалним условима реализоваће се кроз размену наставних материјала путем вибер група, кроз једносменски рад или кроз директну дистрибуцију наставних материјала ученику и родитељу на дан кад ученик похађа непосредну наставу у школи. Тим ученицима ће обавезно бити предложено да прате наставу преко ТВа уз додатну подршку предметних наставника и стручне службе школе.

Школа ће осим ове врсте подршке, пружати психо-социјалну подршку ученицима и родитељима кроз припремљене материјале, видео презентације, занимљиве линкове које ће понудити свим ученицима и наставницима и додатне подршке родитељима при коришћењу он лајн алата.

7. Додатни ресурси ван школе који се користе (волонтери, спољна подршка…):

Школа ће користити све додатне ресурсе, што подразумева волонтере који буду желели да се ангажују у процесу реализације наставе, као и потребну подршку Центра за социјални рад, Здравственог центра, Полицијске управе, хуманитарних организација, Школске управе, Министарства просвете и основних и средњих школа.

8. Укупан број ученика од првог до четвртог разреда  који су се изјаснили да неће похађати наставу у школи према утврђеном моделу: (уписати посебно за сваки разред):

РазредБрој ученика који не похађају наставу у школи
Први0
Други0
Трећи0
Четврти0

9. Ако школа има групе продуженог боравка описати начин организације на дневном и недељном нивоу:

__/____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

9.1. Укупан број група продуженог боравка:0

9.2. Укупан број ученика уписаних у продужени боравак:0

9.3. Укупан број ученика који су се изјаснили за похађање продуженог боравка: 0

10. Начин праћења остваривања оперативног плана активности (концизан опис):

Реализацију наставе ће редовно пратити директор и стручни сарадници.

Непосредну  наставу прате увидом кроз:

 • педагошко-инструктивни рад
 • рад тимова
 • рад стручних већа
 • рад одељенских већа
 • координираним радом пратити све активности на нивоу школе предвиђене оперативним планом (спровођење мера безбедности за безбедан боравак у школи ученика, наставника и радника школе, обезбеђивање оптималних услова за исхрану ученика у ђачкој кухињи)
 • координацију са родитељима
 • пружање психо-социјалне подршке ученицима и родитељима
 • Увид у ес дневник и Гугл учионице (стручни сарадници и директор школе)

Онлајн наставу прате увидом кроз:

 • активности на платформи за учење- Гугл учионица
 • активности у ес дневнику
 • обезбеђивање техничких услова за реализацију он лајн наставе
 • додатна подршка ученицима и родитељима у реализацији он лајн наставе
 • редовно организовање састанака и извештавање Савету родитеља и Школском одбору и школској управи Ужице

Директор

…………………………………………

Белкиса  Бегановић

       Уписати име и презиме директора

ПРЕГЛЕД  РАСПОЛОЖИВИХ РЕСУРСА

Просторни ресурси

Основна школа „ Душан Томашевић Ћирко“ из Велике Жупе, функционише у три школска објекта.  У два школска објекта реализује се настава, а у трећем школском објекту се налазе административне просторије, кухиња са трпезаријом и наставничка зборница.

Број кабинета:  11

Учионица за  припремни предшколски програм: предшколска  учионица за припремни предшколски програм  са свим потребним елементима за обављање програма, издата је предшколској установи јер се припремни предшколски програм реализује под  надлежношћу предшколске установе

Просторије за једносменски рад: у школи се реализује пројекат једносменског рада, тако да је у другој смени доступан целокупан школски простор за реализацију пилот пројекта обогаћеног једносменског рада у школи,који ће се одвијати у складу с предвиђеним безбедносним мерама.

Информатичка учионица и дигитална учионица у којима ће се овијати часови информатике ,по групама ,у складу с потребним безбедносним мерама

Фискултурна сала: Ако временски услови буду неповољни  ,реализоваће се настава физичког васпитања.

Спортски терени: Школа има асфалтиран спортски терен димензија 55*25 на којима се налази кошаркашко, рукометно игралиште и игралиште за мали фудбал. У школском дворишти постоје травнати терени за одбојку и фудбал.

Библиотека: Смештена у просторијама дечијег клуба, опремљена модерно дизајнираним намештајем , ТВ-ом видео и ЦД опремом, телефоном , 11500 примерака књижне грађе и 2030 примерака  некњижне грађе. Прозори су заштићени венецијанерима а подови итисонима.

Ђачка кухиња и трпезарија: Школа организује припрему и сервирање оброка за ученике  у кухињи . Кухиња и трпезарија су стандардизоване и испуњавају све услове за рад.  Храна за ученике ће се припремати у школској кухињи. Оброци за ученике предшколског узраста ће се сервирати у школској трпезарији, а за ученике од првог до четвртог разреда  у школском дворишту док временски услови то дозвољавају или у у школским учионицама када су лошији временски услови. Комплетан рада кухиње биће покривен дежурством где ће свако одељење бити праћено дежурним учитељем или наставником који је задужен за праћење свих неопходних безбедносних мера.

Простори за реализацију ваннаставних активности: У школи постоји, у склопу библиотеке, Ђачки клуб и Центар за информисање у коме се одвијају наставне и све ваннаставне активности.

Санитарне просторије:  Модерно опремљена три мокра чвора која ће бити на располагању у два објекта ученицима и једном објекту наставном кадру.

У оквиру наведених расположивих ресурса, школа ће за потребе наставе првог циклуса (1-4 разреда) користити 4 учионице у објекту број 2.

Ако  неко од ученика старијих разреда изрази потребу за поправљањем  предлога закључне оцене, сваки наставник је дужан да организује испитивање у свом кабинету поштујућу све потребне епидемиолошке мере.

Као што и налажу правила, ученици ће боравати у једној учионици а  мења ће се наставници, осим за наставу информатике, лабораторија и гимнастичка сала. У сврху реализације релаксирајуће наставе користиће се и 2000м2 школског дворишта и спортских терена, где ће настава моћи да се реализује када буду повољни временски услови.

Школско двориште је ограђено. Ученике од 1-4 разреда ће на уласку у двориште преузимати учитељ и спроводити у школско двориште до почетка наставе. Пре почетка наставе ученицима ће бити маркиране локације на којим ученици бораве пре уласка у школу. Испред зграде број 2 биће ученици првог циклуса.

Школа планира да сви ученици у току боравка у школи  буду искључиво у школском дворишту, а родитељи их доводе и преузимају испред школског дворишта.

ИЗДВОЈЕНО  ОДЕЉЕЊЕ ХРТА

Настава у ИО Хрта организује образовно- васпитни рад у одељењу које се не дели на групе, први циклус.

Школски објекат у ИО Хрта је реновиран пре три године, модерно опремљен, настава се реализује у мултимедијалној учионици. Школа поседује мокри чвор и неопходне санитарне услове.  Школа похађују три ученика у једном комбинованом одељењу (2,3 и 4 разреда) и два предшколца.

Школско двориште је травната површина где је могуће држати наставу по потреби као и безбедан боравак ученика у школском дворишту.

Технички ресурси

Школа је потпуно технички опремљена .Учионице поседују компјутере, пројекторе, лап топове, платна за пројекцију, паметне табле, штампаче и остала техничка средства.

Наставни кадар као ресурс

Школа има стручно заступљено наставно особље осим наставе руског језика.

За ученике који путује из издвојених одељења Хрта и Грачаница, школа је организовала редован комби превоз од куће до школе и назад и за неколицину ученика првог циклуса који путују преко 4 км до школе и назад, који су распоређени у прву групу како би користили бенефите превоза.

МОДЕЛ ОСТВАРИВАЊА НАСТАВЕ

Број ученика који истовремено борави у школи не прелази 50% укупног броја ученика у школи.

На састанку тима за обезбеђење квалитета и Педагошког колегијума, а на основу сагласности коју су потписали родитељи, Наставничко веће је усвојило следећи модел рада:

Организација наставе у првом циклусу

Одељења се деле на две групе

Одељења се деле на две групе и настава се одржава свакодневно.

Ученици долазе сваки дан у школу, обе групе раде у истом саставу и групе се смењују сваке недеље:

ГРУПА А: Настава почиње у 7:30 и часови трају 30 минута. Велики одмор је после другог часа и траје 15 минута. Укупно имају 4 часа и настава се завршава у 9:55 часова.

ГРУПА Б: Настава почиње у 10:15 и часови трају 30 минута. Велики одмор је после другог часа и траје 15 минута. Укупно имају 3 часа и настава се завршава у 12:05.

 Након реализације редовне наставе приступа се реализацији осталих облика васпитно образовног рада (изборни предмети, ЧОС, дигитални свет, пројектна настава).  

Организација наставе у другом циклусу

Организација рада преко изабране платформе- Гугл учионица

Одељења се не деле на групе.

Сви ученици су у обавези да се пријаве на учионице према утврђеном распореду часова школе.

Настава почиње у 7:30 и траје до 12:50 часова. Часови трају 45 минута.

Након реализације редовне наставе приступа се реализацији осталих облика васпитно образовног рада (изборни предмети, ЧОС, пројектна настава). 

Настава на даљину се организује преко платформ за учење- Гугл учионица. Сви радници школе прошли су додатну обуку за коришћење гугл учионице у оквиру матичне школе. Обуку је реализовао наставник информатике и рачунарства. Све одељенске старешине и наставници су у обавези да у току септембра пруже додатну  подршку ученицима у обуци и сналажењу на платформи за учење- гугл учионица. Наставници су у обавези да дигитално припремљене припреме за час са комплетним материјалом које обрађују на редовним часовима у непосредном раду са ученицима, пошаљу и ученицима који ту исту наставу прате преко платформе за учење.

Распоред часова по данима и разредима

Група А(1,2,3,4 разред) свакодневно од понедељка до петка, од 7:30-9:55 часова

Група Б (1,2,3,4, разред)свакодневно од понедељка до петка- 3часа, од 10:15- 12:05 часова

Други циклус – настава на даљину

Сви разреди: 7:30-12:50 часова

Реализација пројекта једносменског рада

Активности једносменског рада се реализују према усвојеном распореду након часова редовне, додатне и допунске наставе.

За ученике млађих разреда активности се реализују у школи након редовне наставе и трају 30 минута.

За ученике старијих  разреда активности се реализује он лајн, уз помоћ изабране платформе- Гугл учионица и трају 45 минута.

Реализације једносменског рада се прати кроз месечно и полугодишње извештавање и доставља се Школској управи у Ужицу.

Активности се одвијају  у школи свакодневно од првог до четврог разреда после часова редовне наставе на дневном нивоу, и то:

 • Додатна подршка учењу из српског језика
 • Додатна подршка учењу из математике
 • Додатна подршка учењу из информатике
 • Додатна подршка учењу из енглеског језика
 • Додатна подршка учењу из немачког језика, и то у терминима од
 1. за млађе од 12:05- 16:30

Активности се одвијају се он лајн свакодневно од петог до осмог разреда после часова редовне наставе на дневном нивоу, од

 • за старије од 12:50 -17:15

Школска кухиња припрема оброке за ученике млађих разреда у оквиру једносменског рада.

Начин праћење и вредновања напредовања ученика вршиће се на основу важећег Правилника о оцењивању. Препорука је да се у ес дневник бележи што више активности за сваког појединачног ученика и да се ученици што чешће сумативно оцењују. Контролне и писмене вежбе као и усмено оцењивање ученика мора бити прилагођено сажетим садржајима наставе, временској динамици часова и распореду часова.Према новом правилнику, директор и стручни сарадници су у обавези да прате квалитет садржаја који се пласира на онлајн платформи, задатака који се шаљу ученицима и задатака који ученици враћају наставницима. Такође, директор и педагог редовно педагошко инструктивним рад, по важећим стандардима.  Прате планирање и припремање наставника за рад и предлажу мере за побољшање квалитета, а све у циљу подизања нивоа квалитета наставног процеса у школи.

Стручни сарадници и директор редовно прате реализацију редовних часова, осталих активности и редовно праћење напредовања ученика кроз ес дневник.

Остваривање плана активности пратиће се редовно кроз

 • реализацију одржаних састанака стручних већа, актива и тимова и Педагошког колегијума
 • кроз анализу рада
 • кроз извештаје о раду стручних већа, актива и тимова и Педагошког колегијума
 • кроз редовно предлагање мера за побољшање квалитета плана реализације активности

Начин остваривања плана наставе на даљину за ученике који не располажу потребним материјалним условима

Школа је благовремено прикупила податке о ученицима који не поседују потребну техничку подршку за он лајн наставу и проследила их Министарству просвете. Уколико Министарство не набави потребну опрему, школа ће се потрудити да обезбеди неопходна техничка средства. Уколико школа не буде у могућности да изађе у сусрет свим ученицима , начин остваривања плана  наставе на даљину за ученике који не располажу потребним материјалним условима реализоваће се кроз размену наставних материјала путем вибер група, кроз једносменски рад или кроз директну дистрибуцију наставних материјала ученику и родитељу на дан кад ученик похађа непосредну наставу у школи. Тим ученицима ће обавезно бити предложено да прате наставу преко ТВа уз додатну подршку предметних наставника и стручне службе школе.

Школа ће осим ове врсте подршке, пружати психо-социјалну подршку ученицима и родитељима кроз припремљене материјале, видео презентације, занимљиве линкове које ће понудити свим ученицима и наставницима.  

Related posts